1403/01/27
 
دوره مميزي داخلي سيستم مديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO9001:2015
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره مميزي داخلي سيستم مديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 1403/02/27 پنجشنبه 16 تا 20 1403/02/27 ظرفيت آزاد