1402/09/12
 
دوره مديريت و برنامه ريزي سرمايه هاي انساني
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره مديريت و برنامه ريزي سرمايه هاي انساني 1402/09/27 شنبه و دوشنبه 17 تا 21 1402/09/27 ظرفيت آزاد