1399/11/04
 
دوره اصول و فنون مذاکره حرفه اي
 

مفاهيم، تعاريف و کليات

تاريخچه، تعاريف و ضرورت­هاي مذاکره

انواع مذاکره و ويژگي­هاي اصلي مذاکره

اهداف و اهميت مذاکره

تعارض و سطوح مختلف آن

رفع انواع تعارضات

اصول مذاکره

اصول اساسي مذاکره

الگوهاي رفتاري در مذاکره

آراستگي در مذاکره

هدف­­گذاري

يافتن حقايق

 

مراحل مذاکره

تعيين استراتژي

 برنامه­ريزي

اعتمادسازي

 تصميم­گيري

تکنيک­هاي مذاکره

تکنيک­هاي مديريت جلسات

تکنيک­هاي مديريت زمان

تکنيک­هاي مديريت چالش

تکنيک­هاي مديريت استرس

استراتژي و تاکتيک­ها

دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت