1399/11/04
 
دوره مديريت پروژه براساس استاندارد جهاني PMBOK
 

سرفصل دوره

- کليات مديريت پروژه

- فرآيند هاي مديريت پروژه

- مديريت يکپارچگي پروژه

- مديريت محدوده پروژه

- مديريت هزينه پروژه

- مديريت کيفيت پروژه

- مديريت منابع انساني پروژه

- مديريت ارتباطات پروژه

- مديريت ريسک پروژه

- مديريت تدارکات پروژه

- اخلاق و مسئوليت حرفه اي مدير پروژه

- مديريت زمان

دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره مديريت پروژه براساس استاندارد جهاني PMBOK 1399/11/01 پنجشنبه 16-19 آنلاين 1399/11/08 ظرفيت آزاد